Gideon destroys his father's idols


Gideon destroys his father's idols.

Color Book     Youth Page